Sponsring

Glada Hudikhem delar årligen ut sponsring till lokalt föreningsliv. Varje sponsringsinsatts ska föregås av ansökningsförfarande samt att ett samarbetsavtal tecknas där en tydlig motprestation framgår. Grundläggande kriterier som ska uppfyllas för en godkänd sponsringsförfrågan är:

 • På vilket sätt tillför sponsringen mervärde för våra hyresgäster?
 • Hur stärker eller gynnar verksamheten eller insatsen Glada Hudikhem?
 • Hur stärker eller gynnar verksamheten eller insatsen Hudiksvalls kommuns attraktionskraft?
 • Hur bidrar verksamheten till hållbar utveckling

MARKNADSFÖRINGS- OCH SPONSRINGSPOLICY

Definition

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Den sponsrade ger vissa förmåner till sponsorn och får som motprestation kontanta medel, varor eller tjänster.

Syfte

Sponsringsinsatser ska ses som en del i verksamhetens uppdrag. All sponsring skall stärka varumärket Glada Hudikhem AB och bidrar till att bolaget når sina mål (nedan kallat Glada Hudikhem).

Riktlinjer

Sponsring ska bedömas utifrån i vilken grad verksamheten

 • stöder en positiv utveckling i de bostadsområden där Hudiksvallsbostäder har en stor andel fastigheter
 • når många människor
 • stöder utövarnas roll som förebilder för unga
 • ger både flickor och pojkar möjlighet att bedriva verksamhet på lika villkor
 • stimulerar ungdomar att delta i aktiviteter som stärker folkhälsan
 • ger företaget goodwill och marknadsför Hudiksvallsbostäder som en stark aktör på bostadsmarknaden i Hudiksvall
 • har genomslagskraft på nationell nivå
 • Bidra till socialhållbarhet

Sponsring kan ske genom regelrätta avtal eller genom att stöd ges till enskilda arrangemang eller aktiviteter som stödjer principerna ovan.
All sponsringsverksamheten som Glada Hudikhem deltar i ska präglas av öppenhet och tåla granskning.

Avgränsningar

Glada Hudikhems varumärke ska exponeras tydligt i sammanhang som på alla sätt upplevs som positiva hos företagets målgrupper. Glada Hudikhem skall inte sponsra sådant som kan förväxlas med välgörenhet, personalvård, stöd åt enskilda eller göras av personliga skäl.

Glada Hudikhem ska inte sponsra

 • verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ
 • företag/föreningar/organisationer som finns registrerade hos Kronofogden.
 • politiska partier eller religiösa organisationer
 • företag/föreningar/organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö
 • privatpersoner

Glada Hudikhem förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

Under vissa tidsperioder kan prioriteringar variera och det är inte heller möjligt att sträva efter att till hundra procent täcka all sponsring som söks.

Rutiner för ansökan och hantering av ansökningar

Ansökan skall ske på framtagen blankett. Ansökningar behandlas av i första hand Glada Hudikhems ledningsgrupp eller i särskilda fall av styrelsen två gånger per år. Ansökningar som ska behandlas ska ha kommit in senast den 31 mars alternativt senast den 30 september. 

Vi tar endast emot skriftliga ansökningar om sponsring på nedanstående adress:

Glada Hudikhem AB
Box 1123
824 13 Hudiksvall
Märk kuvertet ”Sponsoransökan”

Alternativt via e-post till nedanstående e-postadress:
info@hudikhem.se
Ange ”Sponsoransökan” i ämnesraden.

I ansökan ska följande information inkluderas:

 • Organisation som ansöker om sponsring
 • Antal medlemmar
 • Verksamhet, projekt eller evenemang (aktivitet, storlek, målgrupper, ålder, tider, etc)
 • Vilket belopp som avses (inkluderat skatter och avgifter)
 • Vilken motprestation som Glada Hudikhem erbjuds samt vilken relation som finns mellan aktiviteten och Glada Hudikhems verksamhet
 • Kontaktuppgifter

Läs igenom policyn innan ni fyller i er ansökan. 

Inkomna ansökningar behandlas på närmast i tid kommande ledningsgruppsmöte/styrelsemöte. Ansvarig för bolagets marknadsföringsinsatser och sponsring är marknadschefen.

Ansökan sponsring

Under 2022 har vi sponsrat

Bjuråkers GIF Fotboll

Den idiella föreningen Björkparken Delsbo

Enångers IK

Glada Hudikteatern

Hej Aktivitet

Hitta ut i Hudiksvall

Hudik Hockey

Hudik/Björkberg IBK

HUFF Hudiksvalls Förenade fotbollsklubb

Hudiksvalls Tennisklubb

Håsta IBK

IF Hudik Alpin

IF Team HUDIK

Julle United Dansförening

Lindefallets SK

Strands IF Fotboll

Strands IF Konståkning